องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป ต.แม่จัน
โครงสร้าง อบต.แม่จัน
สภาพทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
การพัฒนา
สมรรถนะหลัก(Core Competency) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ฐานข้อมูลด้านศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างองค์กร
 
 โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
 แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
 แผนป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.แม่จัน
รายงานการพิจารณาทบทวน แก้ไข หรือยอกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
ดูทั้งหมด
 
 อพม. (อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
รายชื่ออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ข้อมูลจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วน ตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน ตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนังสือมอบอำนาจการแสดงตนเพื่อยืนยันการมีชีวิตอยู่และ มีภูมิลำเนาอยู่เขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
หนังสือแสดงตนการดำรงชิวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส
ดูทั้งหมด
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 62 - ธ.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 63 - พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ษ. 63 - มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 63 - ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
การประชุมประชาคมท้องถิ่น การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเปลี่ยนแปลง เพิิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
ขอเพิ่มแผนพัฒนาหมู่บ้าน (บ้านปงตอง หมู่ที่ 5 การเจาะบ่อบาดาล)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ดูทั้งหมด
 
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค
ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ข้อมูลสถิติมาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ข้อมูลสถิติมาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดูทั้งหมด
 
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ดูทั้งหมด
 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูปละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
 
 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
(1) ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
(3) ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
(4) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เรื่อง ข้อกำหนดตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
(6) คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ดูทั้งหมด
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
 
 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ลานกีฬาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
 
 มาตฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
คู่มือการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
คู่มือปฏิบัติราชการงานควบคุมอาคาร
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดูทั้งหมด
 
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.แม่จัน
กรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 1
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 2
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 3
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 4
ดูทั้งหมด
 
 การมอบอำนาจการตัดสินใจ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่ง เรื่อให้พนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
คำสั่ง เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักปลัด
ดูทั้งหมด
 
 งานจัดเก็บรายได้
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
ดูทั้งหมด
 
 การเงิน-การคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
 
 แผนพัฒนาสามปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.251
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.251
ดูทั้งหมด
 
 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2550
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2551 (ประจำเดือนมิถุนายน)
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2552 (ประจำเดือนพฤษภาคม 52)
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2552
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2558
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบแรก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (ตุลาคม)
ดูทั้งหมด
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ. 2554
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555
ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
ดูทั้งหมด
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.5 เชื่อม ม.9)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดูทั้งหมด
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุม อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2551
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
ดูทั้งหมด
 
 แบบฟอร์ม
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01)
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ )
 
 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่จัน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ขั้นตอนขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงราย
ดูทั้งหมด
 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฎิทินการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2565
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2565
 
 
 สถิติเว็บไซต์
ผู้เช้าชมเว็บ 825403 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 8 คน
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals)

 

คำแถลงนโยบาย

ของ นายสายัณย์   ขัติยะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

****************************

เรียน   ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน  ที่เคารพ

                ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๕๘/๕  บัญญัติไว้ว่าก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้าพเจ้า  นายสายัณย์   ขัติยะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน  ขอเรียนว่าแนวนโยบายการบริหารงาน ในระยะ ๔ ปีข้างหน้า ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๘  ซึ่งได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน  ให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชน และองค์กรต่างๆในการจัดบริการสาธารณะภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติหรือกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติและประโยชน์ต่อประชาชนตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพการบริหารงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม ตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการวางแผนการพัฒนาที่ดี  โดยมีเป้าหมายสูงสุดสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันจึงได้กำหนดนโยบายเป็นกรอบในการพัฒนาและการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารราชการองค์การส่วนตำบลแม่จัน  ดังนี้

.  ด้านการบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความคุ้มค่า ตรวจสอบได้  ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

๑.๒ บริหารงานโดยเน้นการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างคุณภาพในการทำงานเชิงรุกที่ดีต่อประชาชน

          ๑.๓ บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย  หน่วยงาน  องค์กร  สถาบันอุดมศึกษา เพื่อวิจัยค้นคว้าหานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับหมู่บ้านในตำบลแม่จัน

๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วม  ในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ

๒.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ทำนุบำรุง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า และประปาเพื่อให้บริการ ประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๒ พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  เหมืองฝาย  แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค

๒.๓ พัฒนาระบบแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ไฟสาธารณะ  ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์    (โซล่าเซลล์) ในพื้นที่ตำบลแม่จัน

          ๒.๔ พัฒนาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระบบประปาในพื้นที่ตำบลแม่จัน ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

         ๒.๕ ดำเนินการประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ส่วนราชการ   และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นส่วนรวม

.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และการกีฬา

๓.๑ ผลักดันสานต่อการศึกษาใน อบต.แม่จัน  เพื่อกระจายโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ได้มีโอกาสเรียนในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

          ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่  ทุกเพศทุกวัย  ให้เป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ

          ๓.๓ จัดการฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงสืบอยู่ต่อไป

          ๓.๔ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ  ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน     เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีให้กับประชาชนทุกระดับ

.  ด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยวในชุมชน

          ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบธุรกิจในชุมชน  ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ    สู่ระดับสากล ในธุรกิจยุคการค้าขายออนไลน์

          ๔.๒ ส่งเสริมอาชีพหลักของประชาชน พัฒนาการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิต และการทำเกษตรกรรม  อย่างปลอดภัย วิถีใหม่ไร้สารพิษใส่ใจสุขภาพ

          ๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หมู่บ้านชนเผ่า วัฒนธรรมชนเผ่า ประเพณี  ชนเผ่า อันดีของหมู่บ้านให้คงสืบอยู่ต่อไป

          ๔.๔ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  และพัฒนารายได้  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

.  ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และความปลอดภัย

          ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรี  ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมผู้พิการ  สภาเด็กและเยาวชน ชมรมหรือกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ  ในพื้นที่ตำบลแม่จัน

          ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณที่เสี่ยงอันตรายในเขตหมู่บ้านชุมชน  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          ๕.๔ จัดให้มีศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชนในการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน ๒๔  ชั่วโมง

          ๕.๕ สนับสนุนให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) มีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม  ในการรักษาความสงบเรียบร้อย  และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.) ในการสร้างสุขภาพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

          ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด  รวมถึงการให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด  และโรคภัยต่างๆ

          ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการฯ

          ๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ในพื้นที่ตำบลแม่จัน

ข้าพเจ้า  นายสายัณย์   ขัติยะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ขอให้คำมั่นสัญญา    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันเป็นสำคัญ

 
 
 

 
อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2022-02-25 16:00:48
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เลขที่ 402 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660782 ต่อ 0 หรือ 11   โทรสาร. 053-660782 ต่อ 13
อีเมล์ abt_maechan@hotmail.com
 
Copyright © 2016 www.maechansao.go.th. All Rights Reserved.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น