องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป ต.แม่จัน
โครงสร้าง อบต.แม่จัน
สภาพทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
การพัฒนา
สมรรถนะหลัก(Core Competency) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ฐานข้อมูลด้านศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างองค์กร
 
 โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
 แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
 แผนป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.แม่จัน
รายงานการพิจารณาทบทวน แก้ไข หรือยอกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
ดูทั้งหมด
 
 อพม. (อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
รายชื่ออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ข้อมูลจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วน ตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน ตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนังสือมอบอำนาจการแสดงตนเพื่อยืนยันการมีชีวิตอยู่และ มีภูมิลำเนาอยู่เขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
หนังสือแสดงตนการดำรงชิวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส
ดูทั้งหมด
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 62 - ธ.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 63 - พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ษ. 63 - มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 63 - ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
การประชุมประชาคมท้องถิ่น การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเปลี่ยนแปลง เพิิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
ขอเพิ่มแผนพัฒนาหมู่บ้าน (บ้านปงตอง หมู่ที่ 5 การเจาะบ่อบาดาล)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ดูทั้งหมด
 
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค
ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ข้อมูลสถิติมาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ข้อมูลสถิติมาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดูทั้งหมด
 
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ดูทั้งหมด
 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูปละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
 
 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
(1) ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
(3) ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
(4) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เรื่อง ข้อกำหนดตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
(6) คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ดูทั้งหมด
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
 
 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ลานกีฬาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
 
 มาตฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
คู่มือการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
คู่มือปฏิบัติราชการงานควบคุมอาคาร
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดูทั้งหมด
 
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.แม่จัน
กรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 1
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 2
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 3
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 4
ดูทั้งหมด
 
 การมอบอำนาจการตัดสินใจ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่ง เรื่อให้พนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
คำสั่ง เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักปลัด
ดูทั้งหมด
 
 งานจัดเก็บรายได้
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
ดูทั้งหมด
 
 การเงิน-การคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
 
 แผนพัฒนาสามปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.251
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.251
ดูทั้งหมด
 
 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2550
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2551 (ประจำเดือนมิถุนายน)
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2552 (ประจำเดือนพฤษภาคม 52)
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2552
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2558
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบแรก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (ตุลาคม)
ดูทั้งหมด
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ. 2554
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555
ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
ดูทั้งหมด
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.5 เชื่อม ม.9)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดูทั้งหมด
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุม อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2551
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
ดูทั้งหมด
 
 แบบฟอร์ม
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01)
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ )
 
 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่จัน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ขั้นตอนขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงราย
ดูทั้งหมด
 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฎิทินการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2565
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2565
 
 
 สถิติเว็บไซต์
ผู้เช้าชมเว็บ 825447 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 6 คน
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะหลัก(Core Competency) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

 สมรรถนะหลัก(Core Competency)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ชื่อสมรรถนะ: ความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

คำจำกัดความ : มีจิตสำนักความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการทำงานตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวคิดหรือค่านิยมให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง

ความหมายของระดับ

คำอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

แสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นฐาน

1.รักษาวินัยราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลายึดมั่นในหลักคุณธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณในตำแหน่งหน้าที่

2.ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยไม่คำนึงว่าจะมีผู้อื่นได้รู้เห็นหรือได้รับความดีความชอบตอบแทนหรือไม่

3.ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานอย่างเป็นมิตรและมีน้ำใจเพื่อนประโยชน์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสร้างสังคมการทำงานที่เป็นมิตร

ระดับ 2

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 และแสดงออก

ถึงพฤติกรรมความเป็นพนักงานส่วน

ท้องถิ่นในระดับปานกลาง

1.ให้คุณค่าความสำคัญแก่บุคคลทุกฝ่ายและทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

2.กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่คำนึง

ระดับ 3

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 และ

แสดงออกพฤติกรรมความเป็นพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นในระดับสูง

1.แสดงออกถึงจิตสำนึกความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความเป็นธรรม  การคำนึงถึงผู้ด้อยโอกาส และค่านิยมที่เกี่ยวข้อง

2.ประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เกิดความสำเร็จและคุณภาพกับผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

3.ให้ความสำคัญและความร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม  เช่นการรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน โดยการปฏิบัติตนให้สอดคล้องหรือเป็นผลดีต่อเรื่องดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ระดับ 4

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 และถ่ายทอดแนวคิดและค่านิยมความเป็นพนักงานส่วน

ท้องถิ่น

1.อธิบายถึงคุณค่าของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน

2.ยินดีและพร้อมที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านที่ตนทีความถนัด และมีความมุ่นมั่นผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น

3.ถ่ายทอดและปลูกฝังความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านแนวคิด ค่านิยม และคุณค่าให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ร่วมงาน

ระดับ 5

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 และเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงออกถึงความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

1.พัฒนาแนวคิดความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจนสามารถแสดงพฤติกรรมความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะเฉพาะของตนเอง

2.มีพฤติกรรมการทำงานที่แสดงถึงความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี

3.แสดงความคิดเห็นและมีบทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสาธารณะ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตนเองจะได้รับ

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลัก(Core Competency)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ชื่อสมรรถนะ:การมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (Achievement Orientation)

คำจำกัดความ : ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร

ความหมายของระดับ

คำอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

แสดงออกว่าใฝ่รู้และมีความพยายามในการทำงานให้ดี

1.สอบถามและขวนขวายที่จะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

2.มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงต่อเวลาในการทำงาน

3.มีความรับผิดชอบในงาน สามารรถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา

4.มีความกระตือรือร้นและแสดงออกถึงความต้องการในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

ระดับ 2

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 และ

สามารถทำงานให้ได้ผลงานตาม

เป้าหมายที่กำหนดไว้

1.กำหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมาย ในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐาน

2.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ รัดกุม พยายามทำงานให้ถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีการที่กำหนดไว้

3.สามารถทำงานให้ได้ผลงานตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

4.มีการตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเอง ว่าได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่

ระดับ 3

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 และ

สามารถให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนางานได้

1.เสียสละ อุทิศเวลาได้แก่ราชการ ทำงานโดยมุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก

2.สามารถวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึ้นในการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น

3.เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม หรือผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น

ระดับ 4

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 และ

สามารถพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น

1.พยายามทำงานโดยมีการกำหนดมาตรฐานของงานที่รับผิดชอบให้สูงกว่ามาตรฐาน

2.พัฒนาระบบขั้นตอน หรือวิธีการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

3.เป็นตัวอย่างที่ดีในก้านการพัฒนางานและสามารถรถให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องได้

ระดับ 5

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 และ

สามารถนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ความเลิศของหน่วยงานได้

1.สามารถวางแผนและเตรียมการเพื่อให้สามารถสร้างผลงานทีเป็นเลิศตามพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน

2.สามารถบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่ได้วางแผนไว้

3.สามารถตัดสินใจ โดยการคำนวณผลได้ผลเสีย เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและตามภารกิจของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลัก(Core Competency)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ชื่อสมรรถนะ:ทักษะการสื่อสาร (Communicative Skill)

คำจำกัดความ : ความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษรโดยมีเนื้อหากระชับ ชัดเจน ครบถ้วน เหมาะสมกับกาลเทศะและการเลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้อื่นรับทราบในเนื้อหาที่ตงกับที่ต้องการสื่อสารและทันเวลาเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น

ความหมายของระดับ

คำอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

เรียนรู้และมีความเข้าใจแนวทางการสื่อสาร

1.สบตากับคู่สนทนาและรับฟังด้วยความตั้งใจ และสอบถามคู่สนทนาจนกว่าจับประเด็นของการสนทนาได้

2.อ่านคำสั่ง นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ ทำความเข้าใจกับเอกสารที่อ่าน

3.ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนในเรื่องที่ตนรับผิดชอบแก่ผู้อื่น

ระดับ 2

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 และสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม

1.จับประเด็นและสรุปสาระสำคัญจากการฟังหรือการอ่านได้อย่างถูกต้อง

2.ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น

3.เขียนบันทึกหรือรายงานเพื่อสื่อสารในเรื่องที่ตนรับผิดชอบ ที่ไม่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน

ระดับ 3

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 และ

นำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

1.เขียนหนังสือราชการหรือ เอกสารทางวิชาการ ที่นำเสนอประเด็นต่างๆที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น

2.นำนโยบายแนวคิดและข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ร่วมงาน/นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนในประเด็นสำคัญ

3.นำเสนองานด้วยวาจา ตลอดจนสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเหมาะสม โดยผู้อื่นสามารถเข้าใจได้ตรงประเด็นเสนอ

4.เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเนื้อหา ผู้รับสื่อ และทันเวลาที่ต้องการ

ระดับ 4

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 และแนะนำ สอนงาน ให้ผู้ร่วมงานได้

1.เขียนหนังสือราชการ/เอกสารทางวิชาการ ในเรื่องทีมีเนื้อหาซับซ้อนให้เป็นที่เข้าใจได้อย่างครบถ้วน และตรงวัตถุประสงค์

2.แนะนำให้ผู้ร่วมงานเข้าใจหลักเทคนิคหรือวิธรการสื่อสานที่มีประสิทธิภาพและการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ

3.ถ่ายทอดเทคนิค การเขียนหนังสือราชการ/เอกสารทางวิชาการ และการนำเสนอด้วยวาจาที่มีประสิทธิภาวะแก่ผู้ร่วมงาน

4.สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

ระดับ 5

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 และสามารถปรับปรุงระบบ/วิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

1.ปรับปรุงวิธีการสื่อสารและระบบงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่มีอยู่

2.นำแนวคิด วิธีการและเทคนิคทีทันสมัยมาใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เสนอแนะนโยบายด้านการสื่อสารในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

4.ส่งเสริมให้หน่วยงานมีระบบการสื่อสารที่ดีและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างสูงสุด

 

 

สมรรถนะหลัก(Core Competency)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ชื่อสมรรถนะ:การพัฒนาตนเอง (Self-Development))

คำจำกัดความ : ความสามารถในการแสวงหาและสั่งสมข้อมูลหรือองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาตนเองจนมีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น

ความหมายของระดับ

คำอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องพัฒนาตนเอง

1.แสดงออกว่าเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการแสวงหาและสร้างสมควรรู้เพื่อการขยายโลกทัศน์ เช่น ติดตามข้อมูลข่าสาร ต่างๆ ในหน่วยงาน/องค์กร อย่างสม่ำเสมอ

2.กระตือรือร้น และสนใจในการศึกษาหาข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ สาขาอาชีพของตน

3.ระบุจุดอ่อนและจุแข็งของตนเอง และประเด็นที่ควรจะต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดีขึ้น

ระดับ 2

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน

1.มีการตั้งเป้าหมายให้ตนเองมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง

2.ติดตามข้อมูลข่าสารและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน องค์กร และวงการวิชาชีพหรือสายงานที่ตนปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง

3.รู้จักวิธีการที่จะเสาะแสวงหาข้อมูลและองค์กรความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานในหน้าที่จากแหล่งต่างๆ

4. แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับเพื่อนร่วมงานภายใน/ภายนอกหน่วยงาน

ระดับ 3

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 และ

องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

1.เปิดรับความรู้นอกกรอบความรู้เดิม และศึกษาทำความเข้าใจกับข้อมูลหรือองค์ความรู้ใหม่ที่เสริมสร่างการพัฒนาตนเองและหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

2.เลือกใช้หรือประยุกต์วิทยาการหรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการพัฒนาตนเอง

3.นำองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ร่วมกันแระสบการณ์เดิมเพื่อพัฒนางานหรือทักษะในการปฏิบัติงานของตนเอง

4.ระบุข้อดีและ/หรือผลข้างเคียงจากการนำหรือประยุกต์องค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 และให้คำแนะนำการพัฒนาตนเองแก่ผู้อื่น

1.แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้กับเครือข่ายวิชาชีพหรือผู้ที่อยู่ในสายงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้

2.พยายามจนสามารถทำงานที่มีระดับความยากและซับซ้อนสูงขึ้นได้ด้วยตนเอง

3.เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองและสามารถให้คำแนะนำในการพัฒนาศักยภาพตนเองแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องกันได้

ระดับ 5

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 และบริหารจัดการให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถพัฒนาตนเองได้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาตนเองโดยการวางแผนจัดวางระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

2.ดำเนินการให้บุคลารกในหน่วยงานนำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อช่วยในการพัฒนาตนเองของบุคลากร

3.เป็นวิทยากรของหน่วยงานการถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีการประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองจนสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2016-10-05 15:16:44
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เลขที่ 402 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660782 ต่อ 0 หรือ 11   โทรสาร. 053-660782 ต่อ 13
อีเมล์ abt_maechan@hotmail.com
 
Copyright © 2016 www.maechansao.go.th. All Rights Reserved.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น