องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป ต.แม่จัน
โครงสร้าง อบต.แม่จัน
สภาพทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
การพัฒนา
สมรรถนะหลัก(Core Competency) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ฐานข้อมูลด้านศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
 แผนป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.แม่จัน
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
 
 มาตฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
คู่มือการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
คู่มือปฏิบัติราชการงานควบคุมอาคาร
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดูทั้งหมด
 
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.แม่จัน
กรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 1
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 2
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 3
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 4
ดูทั้งหมด
 
 การมอบอำนาจการตัดสินใจ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
 
 งานจัดเก็บรายได้
รอเพิ่มข้อมูล
 
 การเงิน-การคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
 
 แผนพัฒนาสามปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 52-54
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
แผนดำเนิงานประจำปี พ.ศ. 2555
แผนยุทธศาสตร์ อบต.
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2556 (ฉบับเพ่มเติม ฉบับที่ 1)
ดูทั้งหมด
 
 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2550
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2551 (ประจำเดือนมิถุนายน)
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2552 (ประจำเดือนพฤษภาคม 52)
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2552
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2558
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบแรก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (ตุลาคม)
ดูทั้งหมด
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
ดูทั้งหมด
 
 ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ. 2554
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555
ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
ดูทั้งหมด
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
รอเพิ่มข้อมูล
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุม อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2551
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
ดูทั้งหมด
 
 แบบฟอร์ม
รอเพิ่มข้อมูล
 
 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่จัน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ขั้นตอนขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2561
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564
 
 
 สถิติเว็บไซต์
ผู้เช้าชมเว็บ 134345 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 107 คน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมช
...
ประกาศเมื่อ 16/05/2018 เวลา 11:07:54 น. [เปิดอ่าน 180 ครั้ง]
ขอรณรงค์ร่วมกันประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
...
ประกาศเมื่อ 16/05/2018 เวลา 11:06:23 น. [เปิดอ่าน 173 ครั้ง]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงาน พลังงานเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
...
ประกาศเมื่อ 16/05/2018 เวลา 11:05:26 น. [เปิดอ่าน 172 ครั้ง]
รณรงค์ให้ครัวเรือน และสถานประกอบการติดตั้งบ่อเกรอะและบ่อดักไขมัน ในการ
...
ประกาศเมื่อ 16/05/2018 เวลา 11:02:27 น. [เปิดอ่าน 213 ครั้ง]
รณรงค์ให้ประชาชนใช้ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) ในการบำบัดน้ำเสียในครัวเร
...
ประกาศเมื่อ 16/05/2018 เวลา 11:01:06 น. [เปิดอ่าน 222 ครั้ง]
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า
...
ประกาศเมื่อ 16/05/2018 เวลา 10:58:01 น. [เปิดอ่าน 235 ครั้ง]
การบำบัดน้ำเสียด้วย สารเร่ง พด.6
...
ประกาศเมื่อ 16/05/2018 เวลา 10:56:45 น. [เปิดอ่าน 200 ครั้ง]
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
...
ประกาศเมื่อ 16/05/2018 เวลา 10:54:42 น. [เปิดอ่าน 205 ครั้ง]
รณรงค์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง : ประหยัดน้ำมันและประหยัดเงิน
...
ประกาศเมื่อ 16/05/2018 เวลา 10:46:22 น. [เปิดอ่าน 199 ครั้ง]
อบต.แม่จัน ขอประชาสันพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการที่หน่
...
ประกาศเมื่อ 10/05/2018 เวลา 11:22:00 น. [เปิดอ่าน 148 ครั้ง]
อบต.แม่จัน มีสาระดีดีมาฝาก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่
...
ประกาศเมื่อ 10/05/2018 เวลา 09:06:56 น. [เปิดอ่าน 127 ครั้ง]
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
...
ประกาศเมื่อ 16/03/2018 เวลา 08:44:21 น. [เปิดอ่าน 193 ครั้ง]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก
...
ประกาศเมื่อ 08/03/2018 เวลา 15:44:32 น. [เปิดอ่าน 230 ครั้ง]
วันสตรีสากล (International Women's Day)
...
ประกาศเมื่อ 07/03/2018 เวลา 14:06:55 น. [เปิดอ่าน 214 ครั้ง]
แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา
...
ประกาศเมื่อ 06/02/2018 เวลา 10:02:56 น. [เปิดอ่าน 225 ครั้ง]
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จั
...
ประกาศเมื่อ 26/01/2018 เวลา 10:12:34 น. [เปิดอ่าน 279 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี
...
ประกาศเมื่อ 15/01/2018 เวลา 15:22:59 น. [เปิดอ่าน 258 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้
1. การดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1. ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2)มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ (3)มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (4)มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและม ...
ประกาศเมื่อ 04/01/2018 เวลา 15:26:53 น. [เปิดอ่าน 387 ครั้ง]
อบต.แม่จัน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบ
...
ประกาศเมื่อ 15/12/2017 เวลา 14:04:42 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
รายงานการรับ-จ่าย เงินคงเหลือประจำไตรมาสกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท
...
ประกาศเมื่อ 15/12/2017 เวลา 14:02:50 น. [เปิดอ่าน 246 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 72 รายการ : 4 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เลขที่ 402 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660782 ต่อ 0 หรือ 11   โทรสาร. 053-660782 ต่อ 13
อีเมล์ abt_maechan@hotmail.com
 
Copyright © 2016 www.maechansao.go.th. All Rights Reserved.