องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป ต.แม่จัน
สภาพทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
การพัฒนา
สมรรถนะหลัก(Core Competency) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ฐานข้อมูลด้านศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.แม่จัน
กรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 1
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 2
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 3
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 4
ดูทั้งหมด
 
 การมอบอำนาจการตัดสินใจ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
 
 งานจัดเก็บรายได้
รอเพิ่มข้อมูล
 
 การเงิน-การคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
 
 แผนพัฒนาสามปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 52-54
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
แผนดำเนิงานประจำปี พ.ศ. 2555
แผนยุทธศาสตร์ อบต.
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2556 (ฉบับเพ่มเติม ฉบับที่ 1)
ดูทั้งหมด
 
 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2550
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2551 (ประจำเดือนมิถุนายน)
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2552 (ประจำเดือนพฤษภาคม 52)
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2552
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2558
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบแรก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (ตุลาคม)
ดูทั้งหมด
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
ดูทั้งหมด
 
 ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ. 2554
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555
ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
ดูทั้งหมด
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
รอเพิ่มข้อมูล
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รอเพิ่มข้อมูล
 
 รายงานการประชุม อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2551
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
ดูทั้งหมด
 
 แบบฟอร์ม
รอเพิ่มข้อมูล
 
 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่จัน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ขั้นตอนขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2561
 
 
 สถิติเว็บไซต์
ผู้เช้าชมเว็บ 88182 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 83 คน
 
 
 
 
 
 
 
อบต.แม่จัน มีสาระดีดีมาฝาก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่
...
ประกาศเมื่อ 10/05/2018 เวลา 09:06:56 น. [เปิดอ่าน 54 ครั้ง]
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
...
ประกาศเมื่อ 16/03/2018 เวลา 08:44:21 น. [เปิดอ่าน 119 ครั้ง]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก
...
ประกาศเมื่อ 08/03/2018 เวลา 15:44:32 น. [เปิดอ่าน 153 ครั้ง]
วันสตรีสากล (International Women's Day)
...
ประกาศเมื่อ 07/03/2018 เวลา 14:06:55 น. [เปิดอ่าน 136 ครั้ง]
แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา
...
ประกาศเมื่อ 06/02/2018 เวลา 10:02:56 น. [เปิดอ่าน 157 ครั้ง]
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จั
...
ประกาศเมื่อ 26/01/2018 เวลา 10:12:34 น. [เปิดอ่าน 194 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี
...
ประกาศเมื่อ 15/01/2018 เวลา 15:22:59 น. [เปิดอ่าน 181 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้
1. การดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1. ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2)มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ (3)มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (4)มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและม ...
ประกาศเมื่อ 04/01/2018 เวลา 15:26:53 น. [เปิดอ่าน 286 ครั้ง]
อบต.แม่จัน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบ
...
ประกาศเมื่อ 15/12/2017 เวลา 14:04:42 น. [เปิดอ่าน 203 ครั้ง]
รายงานการรับ-จ่าย เงินคงเหลือประจำไตรมาสกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท
...
ประกาศเมื่อ 15/12/2017 เวลา 14:02:50 น. [เปิดอ่าน 173 ครั้ง]
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
...
ประกาศเมื่อ 12/12/2017 เวลา 14:32:35 น. [เปิดอ่าน 262 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
...
ประกาศเมื่อ 04/12/2017 เวลา 11:12:57 น. [เปิดอ่าน 360 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้า
...
ประกาศเมื่อ 01/12/2017 เวลา 14:55:17 น. [เปิดอ่าน 383 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็
...
ประกาศเมื่อ 01/12/2017 เวลา 14:53:39 น. [เปิดอ่าน 197 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความร
...
ประกาศเมื่อ 28/11/2017 เวลา 15:46:18 น. [เปิดอ่าน 217 ครั้ง]
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงา
...
ประกาศเมื่อ 23/11/2017 เวลา 09:31:31 น. [เปิดอ่าน 372 ครั้ง]
การรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุ
...
ประกาศเมื่อ 22/11/2017 เวลา 09:25:37 น. [เปิดอ่าน 189 ครั้ง]
การยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561
...
ประกาศเมื่อ 14/11/2017 เวลา 10:58:15 น. [เปิดอ่าน 178 ครั้ง]
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำ
...
ประกาศเมื่อ 14/11/2017 เวลา 10:55:51 น. [เปิดอ่าน 178 ครั้ง]
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
...
ประกาศเมื่อ 02/11/2017 เวลา 11:36:03 น. [เปิดอ่าน 178 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 62 รายการ : 4 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เลขที่ 402 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660782 ต่อ 0 หรือ 11   โทรสาร. 053-660782 ต่อ 13
อีเมล์ abt_maechan@hotmail.com
 
Copyright © 2016 www.maechansao.go.th. All Rights Reserved.