องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป ต.แม่จัน
โครงสร้าง อบต.แม่จัน
สภาพทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
การพัฒนา
สมรรถนะหลัก(Core Competency) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ฐานข้อมูลด้านศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
 แผนป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.แม่จัน
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
 
 มาตฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
คู่มือการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
คู่มือปฏิบัติราชการงานควบคุมอาคาร
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดูทั้งหมด
 
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.แม่จัน
กรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 1
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 2
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 3
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 4
ดูทั้งหมด
 
 การมอบอำนาจการตัดสินใจ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
 
 งานจัดเก็บรายได้
รอเพิ่มข้อมูล
 
 การเงิน-การคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
 
 แผนพัฒนาสามปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 52-54
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
แผนดำเนิงานประจำปี พ.ศ. 2555
แผนยุทธศาสตร์ อบต.
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2556 (ฉบับเพ่มเติม ฉบับที่ 1)
ดูทั้งหมด
 
 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2550
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2551 (ประจำเดือนมิถุนายน)
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2552 (ประจำเดือนพฤษภาคม 52)
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2552
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2558
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบแรก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (ตุลาคม)
ดูทั้งหมด
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
ดูทั้งหมด
 
 ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ. 2554
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555
ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
ดูทั้งหมด
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
รอเพิ่มข้อมูล
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุม อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2551
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
ดูทั้งหมด
 
 แบบฟอร์ม
รอเพิ่มข้อมูล
 
 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่จัน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ขั้นตอนขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2561
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564
 
 
 สถิติเว็บไซต์
ผู้เช้าชมเว็บ 134291 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 60 คน
 
 
 
 
 
 
 
ผลการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้ม
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9 ดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียน ภาคควา ...
ประกาศเมื่อ 28/01/2016 เวลา 14:38:28 น. [เปิดอ่าน 469 ครั้ง]
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทัก
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โดยดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ไปแล้วนั้น บัด ...
ประกาศเมื่อ 21/01/2016 เวลา 09:40:27 น. [เปิดอ่าน 409 ครั้ง]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 มกราคม พ.ศ. 2559 ไปแล้ว นั้น บัดนี้ ...
ประกาศเมื่อ 14/01/2016 เวลา 10:19:56 น. [เปิดอ่าน 400 ครั้ง]
สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ จะดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงตอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนั้น จึงอาศัยอำ ...
ประกาศเมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:02:12 น. [เปิดอ่าน 454 ครั้ง]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสานงานผู้ปฏิบัติเป็นส
...
ประกาศเมื่อ 21/12/2015 เวลา 15:34:03 น. [เปิดอ่าน 354 ครั้ง]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบ
...
ประกาศเมื่อ 16/12/2015 เวลา 11:29:01 น. [เปิดอ่าน 311 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (หัวหน้าสำนักป
...
ประกาศเมื่อ 25/11/2015 เวลา 15:53:42 น. [เปิดอ่าน 355 ครั้ง]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7 โดยกำหนดระยะเวลา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 20 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ซึ่งขณะน ...
ประกาศเมื่อ 03/11/2015 เวลา 16:34:53 น. [เปิดอ่าน 333 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่ว
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ๖) ...
ประกาศเมื่อ 03/11/2015 เวลา 16:32:16 น. [เปิดอ่าน 324 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเล
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประสงค์เปิดรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดระเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ ...
ประกาศเมื่อ 03/11/2015 เวลา 16:31:36 น. [เปิดอ่าน 245 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้รับรางวัลโครงการรากวัฒนธรรม
อำเภอแม่จัน ได้จัดโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" 4 วิถีไทยระดับตำบล โดยคณะกรรมการระดับอำเภอได้พิจารณาคัดสรร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (ข่วงพญ๋าชมรมผู้สูงอายุ) ...
ประกาศเมื่อ 03/11/2015 เวลา 16:30:35 น. [เปิดอ่าน 330 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบ
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...
ประกาศเมื่อ 03/11/2015 เวลา 16:29:04 น. [เปิดอ่าน 294 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 72 รายการ : 4 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เลขที่ 402 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660782 ต่อ 0 หรือ 11   โทรสาร. 053-660782 ต่อ 13
อีเมล์ abt_maechan@hotmail.com
 
Copyright © 2016 www.maechansao.go.th. All Rights Reserved.