องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป ต.แม่จัน
โครงสร้าง อบต.แม่จัน
สภาพทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
การพัฒนา
สมรรถนะหลัก(Core Competency) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ฐานข้อมูลด้านศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
 แผนป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.แม่จัน
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
 
 มาตฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
คู่มือการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
คู่มือปฏิบัติราชการงานควบคุมอาคาร
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดูทั้งหมด
 
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.แม่จัน
กรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 1
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 2
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 3
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 4
ดูทั้งหมด
 
 การมอบอำนาจการตัดสินใจ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
 
 งานจัดเก็บรายได้
รอเพิ่มข้อมูล
 
 การเงิน-การคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
 
 แผนพัฒนาสามปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 52-54
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
แผนดำเนิงานประจำปี พ.ศ. 2555
แผนยุทธศาสตร์ อบต.
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2556 (ฉบับเพ่มเติม ฉบับที่ 1)
ดูทั้งหมด
 
 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2550
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2551 (ประจำเดือนมิถุนายน)
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2552 (ประจำเดือนพฤษภาคม 52)
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2552
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2558
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบแรก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (ตุลาคม)
ดูทั้งหมด
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
ดูทั้งหมด
 
 ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ. 2554
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555
ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
ดูทั้งหมด
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
รอเพิ่มข้อมูล
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุม อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2551
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
ดูทั้งหมด
 
 แบบฟอร์ม
รอเพิ่มข้อมูล
 
 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่จัน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ขั้นตอนขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2561
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564
 
 
 สถิติเว็บไซต์
ผู้เช้าชมเว็บ 134311 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 80 คน
 
 
 
 
 
 
 
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
...
ประกาศเมื่อ 12/12/2017 เวลา 14:32:35 น. [เปิดอ่าน 341 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
...
ประกาศเมื่อ 04/12/2017 เวลา 11:12:57 น. [เปิดอ่าน 573 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้า
...
ประกาศเมื่อ 01/12/2017 เวลา 14:55:17 น. [เปิดอ่าน 594 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็
...
ประกาศเมื่อ 01/12/2017 เวลา 14:53:39 น. [เปิดอ่าน 271 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความร
...
ประกาศเมื่อ 28/11/2017 เวลา 15:46:18 น. [เปิดอ่าน 334 ครั้ง]
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงา
...
ประกาศเมื่อ 23/11/2017 เวลา 09:31:31 น. [เปิดอ่าน 568 ครั้ง]
การรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุ
...
ประกาศเมื่อ 22/11/2017 เวลา 09:25:37 น. [เปิดอ่าน 266 ครั้ง]
การยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561
...
ประกาศเมื่อ 14/11/2017 เวลา 10:58:15 น. [เปิดอ่าน 266 ครั้ง]
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำ
...
ประกาศเมื่อ 14/11/2017 เวลา 10:55:51 น. [เปิดอ่าน 259 ครั้ง]
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
...
ประกาศเมื่อ 02/11/2017 เวลา 11:36:03 น. [เปิดอ่าน 260 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร
...
ประกาศเมื่อ 16/10/2017 เวลา 14:19:06 น. [เปิดอ่าน 253 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมกันรณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
...
ประกาศเมื่อ 12/09/2017 เวลา 09:27:08 น. [เปิดอ่าน 262 ครั้ง]
เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่จัน
...
ประกาศเมื่อ 20/06/2017 เวลา 15:57:39 น. [เปิดอ่าน 298 ครั้ง]
เรื่อง การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
...
ประกาศเมื่อ 20/06/2017 เวลา 11:24:10 น. [เปิดอ่าน 315 ครั้ง]
วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
...
ประกาศเมื่อ 14/06/2017 เวลา 14:37:54 น. [เปิดอ่าน 271 ครั้ง]
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อเป็นพนั
ตามที่ ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ...
ประกาศเมื่อ 08/06/2017 เวลา 13:12:06 น. [เปิดอ่าน 336 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประเภท ...
ประกาศเมื่อ 31/05/2017 เวลา 10:03:07 น. [เปิดอ่าน 330 ครั้ง]
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 ...
ประกาศเมื่อ 22/05/2017 เวลา 13:34:46 น. [เปิดอ่าน 307 ครั้ง]
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจาปีการศึกษา 1/2
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงตองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแว่น จะเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน เพื่อทาการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงตองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแว่น ประจาปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ ...
ประกาศเมื่อ 15/02/2017 เวลา 13:04:52 น. [เปิดอ่าน 288 ครั้ง]
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้ ...
ประกาศเมื่อ 18/01/2017 เวลา 13:48:08 น. [เปิดอ่าน 367 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 72 รายการ : 4 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เลขที่ 402 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660782 ต่อ 0 หรือ 11   โทรสาร. 053-660782 ต่อ 13
อีเมล์ abt_maechan@hotmail.com
 
Copyright © 2016 www.maechansao.go.th. All Rights Reserved.