องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป ต.แม่จัน
โครงสร้าง อบต.แม่จัน
สภาพทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
การพัฒนา
สมรรถนะหลัก(Core Competency) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ฐานข้อมูลด้านศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูปละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ดูทั้งหมด
 
 แผนป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.แม่จัน
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
รายงานการพิจารณาทบทวน แก้ไข หรือยอกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
 
 มาตฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
คู่มือการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
คู่มือปฏิบัติราชการงานควบคุมอาคาร
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดูทั้งหมด
 
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.แม่จัน
กรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 1
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 2
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 3
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 4
ดูทั้งหมด
 
 การมอบอำนาจการตัดสินใจ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
 
 งานจัดเก็บรายได้
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 การเงิน-การคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
 
 แผนพัฒนาสามปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 52-54
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
แผนดำเนิงานประจำปี พ.ศ. 2555
แผนยุทธศาสตร์ อบต.
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2556 (ฉบับเพ่มเติม ฉบับที่ 1)
ดูทั้งหมด
 
 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2550
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2551 (ประจำเดือนมิถุนายน)
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2552 (ประจำเดือนพฤษภาคม 52)
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2552
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2558
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบแรก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (ตุลาคม)
ดูทั้งหมด
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
ดูทั้งหมด
 
 ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ. 2554
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555
ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
ดูทั้งหมด
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.5 เชื่อม ม.9)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุม อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2551
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
ดูทั้งหมด
 
 แบบฟอร์ม
รอเพิ่มข้อมูล
 
 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่จัน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ขั้นตอนขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฎิทินการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2562
 
 
 สถิติเว็บไซต์
ผู้เช้าชมเว็บ 381345 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 14 คน
 
 
 
 
 
 
 

คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา  (VISION) 
 
ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีธรรมาภิบาล
 
พันธกิจ  (Mission)
1. ส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์ การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็ง สุขภาพและสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
5. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม
7. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals)
1. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร และมีระบบสาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ
2. ประชาชนมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ประชาชนมีความรู้ 
5. ศาสนา ศิปลวัฒนธรรม ประเพณีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
6. มีแหล่งท่องเที่ยว มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสภาพสมบูรณ์ไม่เป็นมลพิษ
7. การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ กุลยุทธการพัฒนายุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร
 
2 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม 
  กลยุทธ์ที่  2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การอบรม การฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้และความเข้มแข็งของชุมชน
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ และสาธารณสุข
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
3 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ด้านการศึกษา        ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยว       การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชนทุกภาคส่วน ด้านการบริหาร       กิจการบ้านเมืองที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการให้ความรู้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2018-11-20 11:23:22
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เลขที่ 402 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660782 ต่อ 0 หรือ 11   โทรสาร. 053-660782 ต่อ 13
อีเมล์ abt_maechan@hotmail.com
 
Copyright © 2016 www.maechansao.go.th. All Rights Reserved.