องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป ต.แม่จัน
โครงสร้าง อบต.แม่จัน
สภาพทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
การพัฒนา
สมรรถนะหลัก(Core Competency) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ฐานข้อมูลด้านศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
 แผนป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.แม่จัน
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
 
 มาตฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
คู่มือการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
คู่มือปฏิบัติราชการงานควบคุมอาคาร
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดูทั้งหมด
 
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.แม่จัน
กรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 1
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 2
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 3
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 4
ดูทั้งหมด
 
 การมอบอำนาจการตัดสินใจ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
 
 งานจัดเก็บรายได้
รอเพิ่มข้อมูล
 
 การเงิน-การคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
 
 แผนพัฒนาสามปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 52-54
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
แผนดำเนิงานประจำปี พ.ศ. 2555
แผนยุทธศาสตร์ อบต.
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2556 (ฉบับเพ่มเติม ฉบับที่ 1)
ดูทั้งหมด
 
 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2550
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2551 (ประจำเดือนมิถุนายน)
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2552 (ประจำเดือนพฤษภาคม 52)
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2552
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2558
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบแรก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (ตุลาคม)
ดูทั้งหมด
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
ดูทั้งหมด
 
 ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ. 2554
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555
ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
ดูทั้งหมด
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
รอเพิ่มข้อมูล
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุม อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2551
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
ดูทั้งหมด
 
 แบบฟอร์ม
รอเพิ่มข้อมูล
 
 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่จัน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ขั้นตอนขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2561
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564
 
 
 สถิติเว็บไซต์
ผู้เช้าชมเว็บ 134313 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 82 คน
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต
ประกาศเมื่อ 30/08/2016 เวลา 16:54:28 น. [เปิดอ่าน 238 ครั้ง]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 09/08/2016 เวลา 17:41:10 น. [เปิดอ่าน 247 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 ชุด (5 โครงการ)
ประกาศเมื่อ 24/05/2016 เวลา 18:02:49 น. [เปิดอ่าน 274 ครั้ง]
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและถังกรองประปาหมู่บ้าน บ้านธรรมจาริก หมู่ท
ประกาศเมื่อ 30/03/2016 เวลา 16:54:58 น. [เปิดอ่าน 262 ครั้ง]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปงตอง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านห
ประกาศเมื่อ 30/03/2016 เวลา 16:51:34 น. [เปิดอ่าน 257 ครั้ง]
โครงการตีเส้นจราจร
ประกาศเมื่อ 01/03/2016 เวลา 14:12:23 น. [เปิดอ่าน 494 ครั้ง]
โครงการขยายผิวจราจร คสล. บ้านร้องผักหนาม หมู่ที่ 1
ประกาศเมื่อ 29/01/2016 เวลา 10:10:57 น. [เปิดอ่าน 274 ครั้ง]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอป่าคา หมู่ที่ 14
ประกาศเมื่อ 29/01/2016 เวลา 10:07:57 น. [เปิดอ่าน 233 ครั้ง]
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 10
ประกาศเมื่อ 29/01/2016 เวลา 10:06:05 น. [เปิดอ่าน 249 ครั้ง]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางยู บ้านหนองแว่น หมู่ที่ 9
ประกาศเมื่อ 29/01/2016 เวลา 10:03:58 น. [เปิดอ่าน 238 ครั้ง]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางยู บ้านร้องผักหนาม หมู่ที่ 1
ประกาศเมื่อ 29/01/2016 เวลา 09:55:43 น. [เปิดอ่าน 239 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400
ประกาศเมื่อ 08/12/2015 เวลา 16:35:43 น. [เปิดอ่าน 263 ครั้ง]
ประกาศตกลงราคา ซ่อมแซมลำเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเวียงหวาย
ประกาศเมื่อ 24/11/2015 เวลา 16:43:01 น. [เปิดอ่าน 244 ครั้ง]
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ 03/11/2015 เวลา 16:37:46 น. [เปิดอ่าน 249 ครั้ง]
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน เรื่อง ประกาศสอบราค
ประกาศเมื่อ 03/11/2015 เวลา 16:37:07 น. [เปิดอ่าน 241 ครั้ง]
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 11 รายการ
ประกาศเมื่อ 03/11/2015 เวลา 16:36:27 น. [เปิดอ่าน 241 ครั้ง]
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 11 ราย
ประกาศเมื่อ 03/11/2015 เวลา 16:35:35 น. [เปิดอ่าน 177 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ 03/11/2015 เวลา 16:34:14 น. [เปิดอ่าน 230 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 38 รายการ : 2 Page : << Back [ 1 ] 2

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เลขที่ 402 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660782 ต่อ 0 หรือ 11   โทรสาร. 053-660782 ต่อ 13
อีเมล์ abt_maechan@hotmail.com
 
Copyright © 2016 www.maechansao.go.th. All Rights Reserved.